Symposium: “Inclusief ≠ 1-op-1” Zaterdag 15 april 2023

 69,50

De stichting StiBCO organiseert op zaterdag 15 april 2023 een symposium voor ouders/verzorgers en professionals uit het onderwijs, de zorg en arbeids- en sociale zekerheidssector. De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 69,50 (incl. lunch, informatiemap en attentie).

Wat is het thema van het symposium?
Het thema is inclusie in relatie tot leer- en ontwikkelpotentieel. Tijdens het symposium pogen we met een diversiteit aan lezingen een bijdrage te leveren aan het nadenken over de door velen gewenste inclusieve samenleving, de wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden en op welke manier de ervaren spanningsvelden bij de realisatie ervan het hoofd kan worden geboden. De rode draad  is het pleidooi voor een paradigmaverschuiving van het medisch gebrek denken naar het denken in termen van inclusie en participatie op basis van een sociaal (onderwijs)model.

Beschrijving

Programma symposium: Inclusie ≠ 1-op-1
Zaterdag 15 april 2023 in het “Het Evertshuis” te Bodegraven
09.30 – 10.00 Koffie/thee en binnenkomst
10.00 – 10.05 Opening door drs. Henk Dijk, voorzitter stichting StiBCO
10.05 – 11.10 De gemiddelde leerling bestaat niet, een ode aan complexiteit en ongemakkelijkheid
11.10 – 11.30 Koffie- en theepauze
11.30 – 12.00 De Korenaar, een reguliere school waar inclusief onderwijs de standaard is,
12.00 – 12.30 Je leerpotentieel is van jezelf
12.30 – 13.15 Lunchpauze
13.15 – 14.45 Elk mens is uniek in zijn eigen ontwikkeling, maar niemand kan het alleen
14.45 – 15.00 Afsluiting

Lezingen en praktijkvoorbeelden 

De gemiddelde leerling bestaat niet, een ode aan complexiteit en ongemakkelijkheid
Sofie Sergeant, Hogeschool Utrecht, Hoofddocent Burgerschap & Inclusie
Sofie Sergeant neemt je mee in het waarom van inclusief onderwijs. Het verhaal begint met enkele concepten – kruispuntdenken, diversiteit en inclusie – die meteen gelinkt worden aan de weerbarstige praktijk. Sofie nodigt uit om complexe realiteiten niet te vereenvoudigen maar om met elkaar de complexiteit te omarmen. En om de ongemakkelijkheid die we allemaal ervaren als we geconfronteerd worden met andersheid en met het onbekende en onzekere niet uit de weg te gaan. Dit verhaal kan je denken over normaliteit mogelijks ernstig beïnvloeden. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Je leerpotentieel is van jezelf
Ingrid Claassen, ministerie VWS
In een inclusieve samenleving kan iedereen zichzelf zijn. En is iedere manier van leren, denken of leven even waardevol. Daar zijn we nog niet in ons land. Zo worden kinderen die niet ‘volgens het boekje’ opgroeien en leren, vaak als een probleem gezien. Leerpotentieel onderzoek is een goede manier om inzicht te krijgen in hun manier van denken en leren. Vanuit inclusie gezien is dat inzicht primair belangrijk voor de autonomie, het welzijn en de ontwikkeling van die kinderen zelf. Die eigenheid waarborgen is niet vanzelfsprekend in onze prestatiegerichte samenleving, waar iedere beperking tegenwoordig als het ware gecompenseerd moet worden door een talent. Deze lezing laat zien waar deze cultuur vandaan komt en is een oproep: gebruik leerpotentieel onderzoek om iemands eigen ontplooiing te ondersteunen, niet om talenten op te sporen die vooral van nut zijn voor de samenleving.

Praktijkvoorbeeld: De Korenaar, een gewone school waar inclusief onderwijs de standaard is
Berdi de Jonge, directeur basisschool De Korenaar, Eindhoven
Basisschool de Korenaar is sinds 2013 een school voor Inclusief Onderwijs in Eindhoven. Het concept Mediërend leren is een belangrijke pijler op de Korenaar. Er is een gezamenlijk vastgestelde visie geformuleerd waarin inclusie centraal staat. Door deze gezamenlijk gedragen visie kijken wij met hetzelfde mensbeeld naar kinderen en spreken wij dezelfde taal. Voor de Korenaar geldt: het recht op thuisnabij onderwijs voor ieder kind: ‘Alle kinderen uit de wijk zijn welkom’. Dat is kort en krachtig de definitie die we hanteren als wij het over inclusief onderwijs hebben. De Korenaar is ‘een kleine maatschappij in de wijk’ waarin een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving is terug te zien. Een belangrijk uitgangspunt van De Korenaar is: leren gaat om veel meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. ‘Ieder kind heeft weer andere kwaliteiten en ontwikkelkansen. Wij willen passend onderwijs geven aan álle kinderen en ze vaardigheden leren die ze nodig hebben om een waardevol mens in de samenleving te zijn én te worden. De Korenaar, een voorbeeld uit de praktijk, u hoort tijdens dit praktijkvoorbeeld hoe de Korenaar inclusief onderwijs realiseert en waar wij in de praktijk mee te maken hebben.

Lezing: Elk mens is uniek in zijn eigen ontwikkeling, maar niemand kan het alleen
Emiel van Doorn en Floor van Loo, Stichting StiBCO
In deze lezing laten we u ervaren hoe we vanuit een sociaal (onderwijs) model met elkaar kunnen gaan staan voor de mogelijkheden van kinderen en jongeren, zonder hun beperkingen te ontkennen. We stellen daarbij dat zelfstandigheid niet hoeft te betekenen dat je iets alleen kan, maar dat het juist ook inhoudt dat je met elkaar iets kan. Samenleven doe je niet alleen, maar doen we met elkaar. Hetzelfde geldt voor leren en ontwikkelen. Ons leer- en ontwikkelpotentieel, of te wel onze groeiwens, komt het best tot bloei in interactie met onze omgeving. De kracht van een inclusieve samenleving is dat we samen (ontwikkel)uitdagingen aan durven gaan, daarbij gebruik makend van ieders kwaliteiten en mogelijkheden, zonder elkaars beperkingen te ontkennen. Het voordeel van samenwerken is dat we in interactie met de ander onze eigen mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen en onze beperkingen kunnen compenseren met de kwaliteiten van elkaar. We laten u dit tijdens de lezing op meerdere (praktische) manieren voelen en ervaren.

Voor nadere inlichtingen en de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met:
Stichting StiBCO, 0172-652130 en/of