Symposium: Samen de maatschappij vormgeven

57,00

De Stichting StiBCO organiseert op zaterdag 6 april 2019 haar 25e-symposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- en/of de sociale zekerheidssector. Een reden om ons nieuwe boek (Mediërend leren) te presenteren waarin wij handen en voeten willen geven aan de participatiemaatschappij en het passend onderwijs.

Kies hieronder twee workshops (ronde 1 en ronde 2) voordat u verder gaat met inschrijven.

Wissen

Beschrijving

Workshop 1 / 8:
De liefde tussen mensen doet mensen groeien en ontwikkelen, het MISC-concept

Albert Janssens, MISC-trainer CesMoo (België)
Het Mediational Intervention Sensitizing Caregivers (MISC)-concept is ontwikkeld door prof. dr. Pnina Klein (1945-2014). De doelstelling van MISC is dat opvoeders en begeleiders in staat zijn om met elk materiaal en/of met elk middel de ontwikkeling op gang te brengen en op gang te houden via een liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactie. MISC streeft na de sociale, emotionele, affectieve en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. Belangrijke begrippen zijn wederkerigheid, geloof in ontwikkeling, emotionele betrokkenheid, contact, relatie en gemeenschappelijke aandacht.
MISC is in Nederland en België voor velen al geen onbekende meer. Ouders volgden opleidingen om hun jonge kinderen beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling; professionals namen allerlei initiatieven om het gedachtengoed kenbaar te maken binnen hun organisatie. Nog te vaak moeten mensen ervaren dat na de opleiding de toepassing van MISC in de praktijk onbewust uit het oog wordt verloren. Doordat het geen programma is, maar een basishouding duwen de dagelijkse beslommeringen de aandacht ervoor op de achtergrond. Voor MISC-trainers was het daarom een opdracht om te zoeken naar hulpmiddelen die het MISC-concept binnen de organisatie kunnen levend houden. Twee nieuwe materialen die hiervoor werden ontwikkeld worden in deze workshop voorgesteld: een werkboek voor pedagogische medewerkers en een weekkalender. Ook voor wie het MISC-concept nog niet kent, is deze workshop echt de moeite waard.

Workshop 2 / 8:
Het voelen/de tast is een stevige basis om te komen tot leren

Geertje Groenveld, Coach Learning and Development, DenkSterk, lid netwerk Mediërend Leren
Kinderen en jongeren met een korte spanningsboog. Chaotische leerlingen. Leerlingen die heel impulsief of juist heel passief zijn. Vast herkenbaar als je voor de klas staat of leerlingen begeleidt. Deze kinderen en jongeren kun je beter leren denken door op de tast te werken. Op de tast werken is niet alleen voor blinde of slechtziende mensen en ook niet alleen voor jonge kinderen. Door te werken met materiaal dat je kunt voelen en tactiele werkbladen leren leerlingen zich te concentreren, impulsiviteit te beperken, te focussen, systematisch te werken en informatie goed te ordenen. Tactiel materiaal vraagt actieve inzet en is zeer intensief. Tactiel materiaal vereist ‘slow down’.  Bij visueel waarnemen komt informatie gelijktijdig binnen (in een oogopslag), bij waarnemen op de tast wordt de informatie na elkaar verkend. Selecteren en focussen zijn onontbeerlijk. Bovendien wordt voor jou als docent/begeleider het denkproces van de leerling zichtbaar onder de handen van je leerling!

Workshop 3 / 9:
Mediatie: ontwikkelingsgerichte interactie, haal veel meer uit jezelf!

Maurik Mietes, weerbaarheidstrainer, docent Mediërend Leren, lid netwerk Mediërend Leren
Van interactie naar ontwikkelingsgerichte interactie: hoe zet je mediatie in? In deze workshop gaan we door middel van een aantal praktische werkvormen interactief aan de slag met mediatie: wat zet je in om zoveel mogelijk uit de situatie, de ander én jezelf te halen? Met concrete handgrepen gaan we op pad, en kijken we waar jouw ontwikkelingsmogelijkheden liggen. We zetten stevig in op reflectie, want zonder reflectie geen mediatie. Krijg inzicht in jezelf én inzicht in je effect op anderen!

Workshop 4 / 10:
DeDenkDoos: Bevorder de ontwikkeling m.b.v. denkstimulerende materialen!

Kelly Smet, docent Mediërend Leren, ontwikkelaar van DeDenkDoos (België), lid netwerk Mediërend Leren
Ben jij er net als ik van overtuigd dat elk kind, hoe moeilijk het ontwikkelproces ook verloopt, leerpotentieel heeft? Ben jij er net als ik van overtuigd dat ‘model staan’ voor het kind erg belangrijk is? Het samen op pad gaan en uitzoeken wat een kind zijn sterktes en zwaktes zijn? Dat je een kind met de juiste materialen en de juiste ondersteuning (mediatie) ver boven zichzelf kan laten uitstijgen? Dan heb je aan DeDenkDoos een hulpmiddel waardoor het kind samen met jou kan groeien. Tijdens deze workshop bespreken we deze overtuigingen en geef ik een theoretisch kader rond Mediërend Leren; wat is mediatie, wanneer spreken we over een gemedieerde leerervaring? We bekijken ook de denkvaardigheden (cognitieve functies) die een kind nodig heeft volgens DeDenkDoos. Verder gaan we samen aan de slag met spelmateriaal en denkstimulerende materialen en bekijken deze vanuit een mediërende bril. We bouwen materialen op vanuit de laagste denkvaardigheden en klimmen zo naar hogere denkvaardigheden. Tenslotte bekijken we hoe we materialen voor bepaalde kinderen kunnen aanpassen en hoe we met behulp van de juiste materialen, mediatie kunnen toepassen voor een ganse klasgroep.
Een actieve workshop dus!

Workshop 5 / 11:
Als we m.b.t. de cognitieve en executieve functies niet op het niveau van metacognitie komen, blijft het leren beperkt tot de context waarin het wordt aangeboden

Emiel van Doorn, auteur van div. boeken over cognitieve functies, trainer Mediërend Leren, oprichter StiBCO
Tegenwoordig wordt het als belangrijk gezien om algemene denk- en leervaardigheden te stimuleren. Dit komt voort uit de snelle en continue veranderingen in de maatschappij. Kennis veroudert snel en het is voor een mens vrijwel onmogelijk om alle nieuwe informatie op te nemen, te beoordelen, te verwerken en vast te houden. Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te lossen. Het gaat erom ze vaardigheden aan te leren die ten grondslag liggen aan het efficiënt vergaren en effectief toepassen van kennis: cognitieve en executieve functies.
Mediërend Leren besteedt expliciet aandacht aan de cognitieve en executieve functies om te komen tot een metacognitief besef bij opvoeders, begeleiders en leerkrachten dat ieder individu een eigen leerdynamiek heeft die waardevol is om bij aan te sluiten. Het stimuleren van de cognitieve en executieve functies in relatie tot de metacognitie leidt tot beter functioneren van kinderen, jongeren en (jong)volwassen op school, op het werk, en in het dagelijks leven. Met behulp van een aantal praktische oefeningen wordt tijdens deze workshop het belang ‘gevoeld’ van de cognitieve en executieve functies voor het inzetten in onze professionele praktijk.

Workshop 6 / 12:
Dynamische leertesten; het kennen van een leerpotentieel van het kind bepaald meer zijn of haar toekomst dan de traditionele IQ-testen.

Floor van Loo, auteur van div. boeken over Mediërend leren, leerpotentieelonderzoeker en trainer Mediërend Leren
Om iemand op de juiste wijze te kunnen begeleiden bij zijn ontwikkeling is het noodzakelijk dat de opvoeder zicht heeft op zijn functioneren en zijn/haar ontwikkeldoelen. Dit gebeurt in Nederland doorgaans door de afname van een IQ-test. De valkuil hiervan is dat we het functioneren van een individu labellen en hem/haar indelen in een bepaald hokje. Mediërend Leren ageert hiertegen. Bij Mediërend Leren kijken we naar het totaalbeeld van een individu, waarbij vooral oog is voor diens kwaliteiten, in plaats van alleen voor zijn beperkingen. Om die reden maken we gebruik van dynamische leertesten. Deze testen worden ingezet om het leerproces van een individu in beeld te brengen: hoe neemt een individu informatie waar, hoe verzamelt hij gegevens, hoe verwerkt hij de verzamelde gegevens, en hoe geeft hij deze informatie vervolgens weer? Welke (meta)cognitieve functies zijn hierbij sterker ontwikkeld, en welke minder sterk? Met andere woorden: wat is zijn leerpotentieel?. Tevens wordt gepoogd antwoord te geven op de vraag van welke instructies, hints en mediatie een individu het meest profiteert in zijn leerproces. We gebruiken twee dynamische leertesten: de Learning Propensity Assessment Device (LPAD) van Feuerstein en het Dynamic Assessment (DA) van David Tzuriel. Met beide leertesten maakt u tijdens de interactieve lezing kennis.