Inclusief onderwijs (18-01-’24)

 20,00

De Stichting StiBCO organiseert op donderdag 18 januari 2024 van 19:00 tot 21:00 uur een webinar voor ouders en professionals. Tijdens deze webinar gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. inclusie in het basis- en voortgezet onderwijs en de zorg. U krijgt adviezen en tips waardoor we inclusief onderwijs en inclusie tot een succes te maken. Belangrijk daarbij is dat inclusief onderwijs niet gelijk is aan 1 op 1 onderwijs of begeleiding op maat.

Beschrijving

Inclusief onderwijs

Onderwijs is géén doel

Onderwijs is géén doel, maar een middel om te komen tot groei, ontwikkeling en leren. Waarom denken we toch dat elk leerprobleem op te lossen is met verlengde instructie, differentiatie, instructietafels, bijles etc. Kunnen we echt niet kijken naar de talenten en kwaliteiten van onze kinderen? Juist onze kinderen vragen gezien te worden in hun mogelijkheden en talenten omdat dat hen een positief toekomstperspectief geeft.

“Naar inclusiever onderwijs”
Moet je dan alles zelf kunnen of is je toekomst pas echt positief als je in staat bent om je eigen werk te controleren en hulp te vragen? Vernieuwingen in het onderwijs worden te veel gezocht in de pedagogische en didactisch aanpak, terwijl er ook zoveel antwoorden liggen bij andere wetenschappen als bijv. positieve (ontwikkelings)psychologie, cognitieve neurowetenschap etc.?

Inclusief onderwijs is niet onderwijs 1 op 1 of de standaard aanpak van onderwijs op maat. We moeten dit uitvoeren zonder dat het leidt tot meer werkdruk en we mogen ook niet dezelfde fouten maken als bij de invoering van Passend onderwijs. Tevens moet we leren, zoals de rechten van het kind en de rechten van de mens het van ons verlangt, het samen met de leerling doen ongeacht zijn leeftijd, problematiek, soort onderwijs etc. We gaan leren om de leerling werkelijk centraal te zetten en je gaat leren om de ondersteuningsbehoeften van de leerling samen met hem of haar te formuleren.

Mediërend Leren en inclusiviteit

In heel Europa zetten landen stappen richting inclusief onderwijs, ook Nederland. Op termijn moeten alle kinderen en jongeren kwalitatief onderwijs in hun eigen omgeving krijgen, samen met leeftijdsgenoten. Passend onderwijs is daarin een belangrijke stap, maar inclusief onderwijs is meer dan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opnemen in een reguliere klas. Dan heb je weliswaar meer integratie, maar nog geen inclusie. Natuurlijk, het is ambitieus om inclusief onderwijs in ons land verder vorm te geven. In de webinar leer je dat inclusief onderwijs gaat over onderwijs dat je samen met elkaar maakt in een omgeving waarin alle verschillen gewaardeerd worden. En je leert dat inclusief onderwijs niet leidt tot extra werk en verder gaat dan onderwijs op maat. De deelnemers worden uitgedaagd om te gaan nadenken over de door velen gewenste inclusieve samenleving, de wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden en op welke manier de ervaren spanningsvelden bij de realisatie ervan het hoofd kan worden geboden.

Wat is het thema van de webinar?

De rode draad van de webinar is het pleidooi voor een paradigmaverschuiving van het medisch gebrek denken naar het denken in termen van inclusie en participatie op basis van een sociaal (onderwijs)model. Binnen het sociaal model zijn gezamenlijkheid en wederkerigheid kernwoorden. We vormen met en door elkaar onze samenleving, waaraan eenieder van ons op basis van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden zijn/haar bijdrage mag en moet leveren. Onze kwaliteiten, talenten, mogelijkheden en beperkingen vormen ons leer- en ontwikkelpotentieel. Het is van belang kinderen en jongeren deze boodschap van jongs af aan mee te geven en te laten ervaren. Leren en ontwikkelen doen we samen. Dit betekent o.a. dat er in een inclusieve samenleving gezocht wordt naar een evenwicht tussen de behoefte, mogelijkheden en het welbevinden van het individu en de groep.

Inhoud van de webinar:

  • In deze webinar gaan we kritisch kijken naar onze eigen visie op inclusiviteit.
  • Inhoudelijke invulling van inclusie en wat het betekent voor de begeleiding, onderwijs en opvoeding
  • Vragen en bedenkingen worden besproken.
  • Tips en handvaten worden gegeven om meer onderwijs en begeleiding meer inclusief te geven.

Deze webinar is op donderdag 18 januari 2024 van 19:00 tot 21:00 uur en kost € 20,00. Indien u deze webinar samen wilt volgen met de andere webinars dan kunt u gebruik maken van een korting van € 5,00 bij 3 webinars en € 7,50 bij 4 webinars.
Link korting van € 5,00 voor de 3 webinars.
Link korting van € 7,50 voor 4 webinars.